Categories

Latest Posts

Current comments

vespa primavera iget abs

11 results have been found.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS  (Antilock Brake System) là cơ cấu phanh điều khiển điện tử, có tác dụng ngăn ngừa việc hãm cứng bánh xe trong tình huống cần giảm tốc khẩn cấp, tránh...